މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

102

Sitting

4

Term


May 17

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 03 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅައިދިނުން.
  • ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅައިދިނުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

102. Yaumiyya-1684821779437.pdf01. bin dhookurun-1688824794757.docx

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް -ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު-މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމްނަހުލާ ޢަލީ