މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

103

Sitting

4

Term


May 24

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 17 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އަލްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢުލްޙިޔާ ހަދިޔާކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މުހިންމު ދުވަސްތަކާއިގުޅިގެން މާލެތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ފާސްކޮށްފައިވާ، ސިނަމާލޭ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާނަހުލާ ޢަލީ