މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

105

Sitting

4

Term


Jun 07

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.

31 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 104 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ

މާލެއަށް ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ޖާގަ ކުޑަވުމާއެކު އެ ޖާގަތައް އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެ ބިންތަކުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

STELCO SUBSTATION-1688825004522.docx105. Yaumiyya-1688825023334.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

އަހުމަދު ނަރީޝް ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު-މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަޢީދާ ރަޝާދު-ޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމް