މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

106

Sitting

4

Term


Jun 14

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 07 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭގެ ބިންތަކާ މެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި، މައިޒާންތަކާއި އެފަދަ ތަންތަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް އިސްލާހު ގެނައުން.

.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު