މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

106

Sitting

4

Term


Jun 14

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 07 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭގެ ބިންތަކާ މެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި، މައިޒާންތަކާއި އެފަދަ ތަންތަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް އިސްލާހު ގެނައުން.

.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް -  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު-މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު