މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

110

Sitting

4

Term


Jul 13

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 21 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި 06 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 109 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  • ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ) ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރު ބާއްވަން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއަށް ވިލިމާލޭ ސިނަމާލެ 04 ފްލެޓްއިން ފްލެޓް ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ސިނަމާލެ 04 ފްލެޓް ހުރި ބިން ރީ-ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގެ ފެރީ ޓަރމިނަލް ކުރިމަތީ ހުރި ޖިމް އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • (ހ) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސްއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • (ށ) މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ