މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

40

Sitting

4

Term


Feb 16

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 09 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެޓެންޑެންސް އެލަވެންސް ތަޢާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލެ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސިނަމާލެ، މާލެހިޔާ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ އާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސިނަމާލެ، މާލެހިޔާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ސީ.ސީ ޓީވީ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.