މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

45

Sitting

4

Term


Mar 23

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

45. Yaumiyya-1649277929869.pdf45-1-1650557820006.pdf45-2-1650557829502.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްނަހުލާ ޢަލީ