މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

47

Sitting

4

Term


Apr 06

Date

11

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 30 މާރިޗު 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 46 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމްއިން ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް ބަދަލުކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި ބަދަލުކުރާ ކަމަށްވަނީނަމަ، ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ބޭންކު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. / ރިސޮލިއުޝަނެއް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

47. Yaumiyya-1650279122027.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަޢީދާ ރަޝާދުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުނަހުލާ ޢަލީ އަހުމަދު ނަރީޝް