މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 48 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

48

Sitting

4

Term


Apr 13

Date

13

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 13 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ އިވެންޓު ބާއްވާނެ ދުވަސް ކަނޑައެޅުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

48. Yaumiyya-1650556843914.pdf48-01-1650556868008.pdf48-02-1650556881109.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުނަހުލާ ޢަލީ