މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ50 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

50

Sitting

4

Term


Apr 27

Date

12

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 20 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 49 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ބިޑް ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުނަހުލާ ޢަލީ