މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ51 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

51

Sitting

4

Term


May 11

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 27 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 50 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނުތާ އެއް އަހަރު މެއި 17 ގައި ފުރޭތީ، ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރާނެ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

51-1-1652589441707.pdf51. Yaumiyya-1653290846011.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ