މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 55 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

55

Sitting

4

Term


Jun 08

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 01 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 54 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ވިލިމާލޭގެ ފައިބަރު ދޯނީގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.