މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 56 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

56

Sitting

4

Term


Jun 15

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 08 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 55 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  • (ހ) ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ ތަފްޞީލް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކޮށް އެގްރިމެންޓް ޓަރމްސް އަށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • (ށ) ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

  • މާލޭ ސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  • ވިލިމާލޭގައި ޕަބްލިކް ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ނުދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުންދާތީ ވިލިމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު މާލެ ހިނގުމާއި އިންވެގެން ހުރި ފާޚާނާ ބަރި ( 06 ނަންބަރު ފާޚާނާ ބަރި )، ބްލޮކް 031 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފެންވަރަށް ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި ހެދުމާމެދު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ