މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

58

Sitting

4

Term


Jun 29

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 22 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 57 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

58-1-1658379557335.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ