މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

60

Sitting

4

Term


Jul 21

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 21 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށްދޭނެ އަގަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަންގެ ގޮޅިއަކަށް ނަގާ ކުލި 700 ( ހަތް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު