މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

61

Sitting

4

Term


Aug 04

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 21 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
  • ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. .

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

61. Yaumiyya-1660110304784.pdf61-1-1660189194112.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ