މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

63

Sitting

4

Term


Aug 17

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ.
  • 10 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކާއި ސަލްޓަން ޕާރކް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ސެންޓަރ ޢާއްމުންނަށް ދޫކުރާނެ އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

63. Yaumiyya-1661920101325.pdf63-1-1663477463700.pdf63-2-1663477474381.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުނަހުލާ ޢަލީ