މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

67

Sitting

4

Term


Sep 14

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް މުރާޖާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުން.
  • ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ