މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

69

Sitting

4

Term


Sep 29

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގެނެވޭ ގަސްތައް ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • "ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަތީފެންވަރުގެ އުކުޅުތައް ދަރަޖަ 1" ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އަދި
  • "ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަތީފެންވަރުގެ އުކުޅުތައް ދަރަޖަ 2" ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު