މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

70

Sitting

4

Term


Oct 06

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ބިޑް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 2.8.1 ގައިވާ "ފަރީދީގޯޅި ބެލެހެއްޓުން. އެގޯޅީގެ ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން" މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 3.14 ގައިވާ "މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކިޔާނަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން މަގުތަކުގައި ނަން ޖެހުން" މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • "ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް" އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އުސްފަސްގަނޑުގެ ފާރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިޒައިންއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލެ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލި، ޖޫރިމަނާ އަދި އަމިއްލަކުރުމާމެދު ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.