މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

71

Sitting

4

Term


Oct 13

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 71 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 06 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ޖީ.ކޮމް (ގްލޯބަލް ކަވަނެންޓް އޮފް މޭޔަރ) ގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްއިން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ގަލޮޅު އެން.ސީ ޕާރކްގެ 3ޑީ ރެންޑަރިންގ ޕްރެސެންޓޭޝަން އާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރ ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޕެޓިޝަނެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލާލަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން، މާލޭ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސްކްރީން ބެހެއްޓުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ބަށިބޯޅަ ކުޅޭއިރު މާލޭ ސިޓީގައި ބަށިބޯޅަ ކުޅޭނެތަނެއް ނެތުމުން، ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގައި ބަށިކޯޓުއަޅާ، އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު