މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

72

Sitting

4

Term


Oct 20

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާލާތާއި، އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ