މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

73

Sitting

4

Term


Oct 26

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 73 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 20 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 72 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ހަމަޖެއްސުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަދި ބަށި ކޯޓެއް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުއްދަ ނަގައިގެން މާލޭސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލް ގަރާޖުތައް ކުރިމަތީގައި އެހެން ވެހިކަލްތައް ޕާކު ކުރަމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ ޓޭކްއަވޭ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން މަގުން ހިނގާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލާ ބެލްކަނި މަގަށް ނެރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ޕާރކިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭގަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

.