މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

75

Sitting

4

Term


Nov 10

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 02 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 74 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ގ.މޭވީޑް (ބެޑްމިންޓަން ޓީމް) ގެ ފަރާތުން "13 ވަނަ އަތޮޅު ލީގް 2022" ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ނަމުގައި އެފަރާތުން ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާތީ، މިކަމާއި ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

75. Yaumiyya-1668580841968.pdfNinmun 118-1668580855154.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

އަހުމަދު ނަރީޝްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ މުޙައްމަދު ޢަރީޝް