މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

84

Sitting

4

Term


Jan 15

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • 04 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 83 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  • ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 3.20 ގައިވާ ޓްރެފިކް ވޯޑަން އިން ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  • ފައްތިޔާތަކުން ނަގާ ފީ ރިވައިޒުކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

84. Yaumiyya-1674033633114.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު