މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

86

Sitting

4

Term


Jan 26

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 18 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ބުރުގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހިއްޞާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
  • މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

86. Yaumiyya-1677662404319.pdf86-1-1677662422622.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ