މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

88

Sitting

4

Term


Feb 08

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 01 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • އުކާލެވޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާއި ފަތްޕިލާވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ، ރައްކާތެރި ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވުމުން ރައްކާތެރި ލުއި ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް އޮފީސް، ގޯޑައުން، ފިހާރަ އަދި ގަރާޖާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކުން ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަން އެހެން ލޮކޭޝަން އަކަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހިފައިވަތީ، ބަދަލުކުރާ ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުޅުމާލޭގައި ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުން.
  • މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.