މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

87

Sitting

4

Term


Feb 01

Date

14

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 25 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި، އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ، ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ބިން އަމިއްލަ ކުރުމުގެ އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ރިވިއުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

87. Yaumiyya-1678771227178.pdf87-1-1678771243464.pdf87-2-1678771264235.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު