މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

90

Sitting

4

Term


Feb 22

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 15 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 89 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ވަގުތީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގެ ކުލި ނެގުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

90. Yaumiyya-1678771650629.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް އިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމްނަހުލާ ޢަލީ