މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

91

Sitting

4

Term


Mar 01

Date

15

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 22 ފެބުރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގެ ކުލި ނެގުން
  • ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލޭގައި ބަގީ ސާރވިސް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އޮފީސްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.