މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

93

Sitting

4

Term


Mar 15

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 08 މާރޗް 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 8.3 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލަރުންނާއި ރައްޔިތުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލް އޮފީހުން ބައްދަލުވާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 7.11 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިޓީކައުންސިލް އޮފީހުގައި މާލެއިން ލިބިދޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމް ކުރާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި ތަން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތް ފާސްކުރުން.
  • (ހ) ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރު ހިންގުން އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށަށް ގެންދިއުން.
  • (ށ) ކޯލް ސެންޓަރ ބިއުރޯގެ ދަށުން ހިންގުން.
  • (ނ) މަގުފާރަވެރިންގެ ޔުނިޓް ބިއުރޯގެ ދަށުން ހިންގުން.
  • މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް -ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު-މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދު-ޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމްނަހުލާ ޢަލީ