މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

94

Sitting

4

Term


Mar 22

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
  • 15 މާރޗް 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ހިއްޞާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަގުފާރަވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަގުފާރާވެރިންގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ