މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

96

Sitting

4

Term


Apr 05

Date

11

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
  • 29 މާރޗް 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވާ ހަދިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ބަހާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

96. Yaumiyya-1683356670905.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއާދަމް ރަމީޒުއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜު