މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މާފަން ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު އާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

02 ނޮވެމްބަރ 2022