މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ އާންމުތަންތަނާއި މަގުތަކާއި ހުސްބިންތަކާއި މައިޒާންތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

28 ޑިސެމްބަރ 2022