މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

10 މެއި 2023