ޗައިނާގެ ޒިޒަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއާމަން އާއި ވަފްދާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން.

21 ނޮވެމްބަރ 2023