މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަފްދާއި ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

30 ޖަނަވަރީ 2024