މާލެސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މާފަންނު މަދަރްސާގެ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ10 މެއި 2023


ދުނިޔޭގެ އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި ހެޔޮގޮތުގައި ކުދިން ބޮޑެތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

ދުނިޔޭގެ އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި ހެޔޮގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބޮޑެތިކުރުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މާލެސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޔަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރަމުން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރެއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

މޭޔަރ މުޢިއްޒުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދީންނަކީ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ޖެހޭ ވަޔާ އެނބުރޭ އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުކުރެވޭ ބައެއްކަމުގައި ހެދުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުޑަކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑެތި ކުރުމަށް މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރީން އަދި މުދައްރިސުންނާއި، ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މުޢައްސަސާތަަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ގޮތުގައި ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންޖެހިފައިވާ މުޙިންމު ކަމެއްކަން މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށްވެސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.