ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ އަށް ހަނދާނީ ފިލާއާއި ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ މާލެސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ30 މެއި 2023


ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒަންކޮށްފި

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސިޓީ ގޭބީސީތަކުގެ ކެއިންބުއިމާ ބެހޭ އާންމު ޚަރަދުބަރަދަށް ލުއިކަން ދެއްވުމުގެ މާތް މަޤުސަދުގައި ޗަންޕާ ބްރަދާރސްގެ ފަރާތުން ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ފޯރުވައިދެއްވި ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ އަށް ހަނދާނީ ފިލާ އަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އަރުވާފައެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި ހަނދާނީ ފިލާއާއި ހަނދާނީލިޔުން މުޙައްމަދު މޫސާ އާއި ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ މާލެސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ ވަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އެތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށްޓަކައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި، މާލެސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޭޔަރ ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީގެ ގޭބިސީތަކަށް ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އާއި ޗަންޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބަލައިގަތް ކަމެއް ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް އިތުބާރުކުރައްވާ ހަވާލު ކުރެއްވި ކާށި އަދި 10 ޓަނު ކަރާ މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މާލެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ބަހާފައެވެ. އެގޮތުން 3524 މީހަކަށް 50375 ކާށި ވަނީ ބަހާފައެވެ. އަދި 2325 މީހަކަށް 4650 ކަރާ ވަނީ ބަހާފައެވެ.

މިތަކެތީގެ ތެރެއިން ކާށި ބެހުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ކަރާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 27 އޭޕްރީލްގައެވެ. ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ވަނީ 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާށި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ކަރާ، އަދި ކާށި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބަހާ ނިންމާލާފައިފައެވެ. ކާށި އަދި ކަރާ ބެހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއިއެކު ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށެވެ.