މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ20 ޖުލައި 2023


މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހަނި އަދި މެދު ސައިޒުގެ މަގުތައް އަލުން އެއްވަރުކޮށް ކާނުތައް އައުކޮށް ބަދަލުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ.

'މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް'ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން އޮއްވައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މަގު ހެދުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކައުންސިލާއި އާރްޑީސީ އާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މިދައުރުގެ ކައުންސިލުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.