ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ04 މާޗް 2023

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުންއަރާފައިވާތީ، އެކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

DOC-20230304-WA0008.-1-1677920054914.pdf