ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ01 އޭޕްރިލް 2023

މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށީގެ ދެކުނުފަރާތު ކުރީގެ ރުމާލު ޖަގަހަ އާއި ޓޯޔާޑާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ ގުދަން ހުސްކުރުމާ ގުލެގޮތުން ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުންއަރައިފައިވާތީ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

353 No kosheegai hadhafaiva gudhanagulhey noos bayan-1680430244224.pdf