ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ02 އޭޕްރިލް 2023

މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮޮށީގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

youth noos bayana gulhey-1680430430655.pdf