ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ08 ޖޫން 2022

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކާއި، އެޕާޓީގެ ލީޑަރަކު ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ތައުހީނުކޮށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ،އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

BRNB422002DA6E6_20220608_143538_014481-1654701479554.pdf