ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ22 ޖޫން 2022

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޖޫންމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

galolhu dhanduge hamanujehun-1655933158331.pdf