މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

107

Sitting

4

Term


Jun 21

Date

17

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • 14 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ސިނަމާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ހިއްސާ ކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހައުސިންގ ރީލޮކޭޝަން ޕޮލިސީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން.
  • އަޟްހާ ޢީދާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ޕާރކުތަކަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލް ފާސްކުރުން.
  • މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.