ނޫސް ބަޔާން: އައިޖީއެމް އެޗްގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އޮންނަ ފެންގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

4 ހަފްތާ ކުރިން

Noos bayaan 8