ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް  މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި.

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި.

1 އަހަރު ކުރިން

ކޯވިޑް – 19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވޮލަންޓިޔަރުން ބައިވެރިވެގެން ކުރެވެ މުންދާ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީގެ މާލެއާ ވިލިމާލެއާ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލައި އެބައިމީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

މިހާތަނަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީގެ މާލޭގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ބަލައި މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. 51 ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ 536 މާލޭ ސިޓީން މައުލޫމާތުދެއްވާގޮތުގައި ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ރޯގާގެ ހާލަތުގައި ބިދޭސީންނަށް ދިމާވެދާނެކަމަ ކަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަސޭހަކުރުމެވެ.