ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް މާރކެޓް ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކައުންސިލް އާއި އެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ސާފުކޮށްފި.

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް މާރކެޓް ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ކައުންސިލް އާއި އެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ސާފުކޮށްފި.

1 އަހަރު ކުރިން

 

14 މާރިޗް 2020 ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް މާރކެޓް ގޮޅިތަކާއި  މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ގާޑިޔާތައް ކައުންސިލާއި އެތަން ތަން ހިންގާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އަންގާފައި ވާ މިންގަނޑު ތަކާއި އެއްގޮތައް ސާފުކޮށްފިއެވެ.